Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Collapse

Frissítve 2018.09.01

1. A honlap üzemeltető és adatkezelő neve

AIMSLAB LTD.

2. Az adatkezelő címe 

1 Winnall Valley Road, Winchester, United Kingdom, SO23 0LD

3. Az adatvédelmi tisztviselő

Gyenes Csaba

Külső Adatvédelmi tisztviselő: B. Tóth Ferenc (iqom hr Kft., ferenc.b.toth@iqom.hu)

4. Elérhetőség

Email: info@forum.tozsde.hu

Telefon: +36 70 633 8244

5. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az ön személyes adatai a honlapunkon folytatott tevékenységével kapcsolatos vagy marketing célú kezelése során a Honlap üzemeltetőiként a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (a továbbiakban: "általános Adatvédelmi Rendelet"), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") rendelkezéseinek megfelelően, az alábbi feltételek szerint járunk el:

Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

-évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
-évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
-évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
-évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
-évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

6. Fogalmak

6.1. Személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

6.2. Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

6.3. Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

6.4. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

6.5. Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

6.6. Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

6.7. Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

6.8. Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

6.9. Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

6.10. Adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

6.11. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

6.12. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

6.13. Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

6.14. Harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

6.15. Cookie vagy süti

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

7. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

-ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
-azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

8. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre forum.tozsde.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

9. Látogatói adatok rögzítése

Adatkezelés célja: honlap működésének biztosítása, ellenőrzése, biztonsági események megelőzése, utólagos kiértékelése.

Adatkezelés jogalapja:az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Kezelt adatok köre: a látogatás dátuma, pontos ideje, a meglátogatott weboldal címe, az azt megelőzően látogatott oldal címe, a látogató IP címe, illetve a használt böngészőt és az operációs rendszert jellemző adatok.

Adatok törlésének határideje: a látogatástól számított 2 év

9.1. Külső Szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

A forum.tozsde.hu megbízásából külső Szolgáltató nem gyűjt, és nem kezel személyes adatokat.

A webanalitikai szolgáltatást a Honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket az Adatvédelmi irányelvek Google oldalon ismerheti meg.

A tozsde.forum.hu honlapjára beágyazott Facebook "Login" alkalmazás segítségével a látogatók a saját Facebook fiókjukba belépve hagyhatnak hozzászólásokat a forum.tozsde.hu weboldalon. A Facebook adatkezelésére vonatkoztató tájékoztatást Adatvédelmi irányelvek Facebook weboldalon olvashat.

A Honlap használata során felhasználóink - többek között - a következő harmadik felek szolgáltatásaival és sütijeivel találkozhatnak, amik a következő adatvédelmi szabályzatok szerint működnek:

Szolgáltatás

Típus

Adatvédelmi tájékoztató

Google Analytics

Mérés és analitika

link

SmartLook

Mérés és analitika

link

Google Adsense

Hirdetés kiszolgálás

link

Adverticum

Hirdetés kiszolgálás

link

9.2. Cookie-k alkalmazása a forum.tozsde.hu Fórumon

A tozsde.forum.hu oldalon történő látogatása során az alábbi cookie-k kerülhetnek letárolásra az érintett számítógépén.

9.2.1. Session cookie

A cookie neve: PHPSESSID

A cookie célja: az érintett azonosítása a látogatás során.

A cookie érvényességi ideje: a látogatás teljes hossza.

Tárolt információ: véletlen generált karakterlánc.

9.2.2. VBulletin cookie

Cookie megnevezése

érvényességi ideje

Tárolt információ

bb_userid

látogatás teljes hossza

VBulletin felhasználói azonosító

bb_sessionhash

látogatás teljes hossza

VBulletin forum session cookie azonosító

bb_password

látogatás teljes hossza

Titkosított fórum jelszó

bb_lastvisit

365 nap

Utolsó látogatás időpontja

bb_lastactivity

365 nap

Utolsó látogatás időpontja

9.2.3. Google Analytics "__utma" cookie

A cookie célja: megjegyezni, hogy az érintett hányadik alkalommal jár a Szolgáltató weboldalán.

A cookie érvényességi ideje: egy év.

Tárolt információ: egy digitális karakterlánc.

9.2.4. Google Analytics "__utmb", és "__utmc" cookiek

A cookie célja: rögzítik, hogy az érintett hányadik körülbelül mennyi időt töltött el a Szolgáltató weboldalán.

A cookie érvényességi ideje: fél év.

Tárolt információ: egy digitális karakterlánc.

9.2.5. Google Analytics "__utmz" cookie

A cookie célja: megjegyezni, hogy az érintett mely forgalmi forrásból érkezett a Szolgáltató weboldalára.

A cookie érvényességi ideje: fél év.

Tárolt információ: egy digitális karakterlánc, amely tartalmazza a forgalmi forrás típusát és pontos megnevezését.

9.2.6. Google Analytics "__utmv" cookie

A cookie célja: megjegyezni, hogy az érintett valamely Google Analytics riporthoz tartozó speciális szegmens tagja-e.

A cookie érvényességi ideje: 2 év.

Tárolt információ: egy digitális karakterlánc.

9.2.7. DoubleClick "__gads" cookie

A Szolgáltató honlapjába beágyazott DoubleClick hirdetésközvetítési szolgáltatás cookie-kat helyez az érintett számítógépére, amellyel kapcsolatos részletes tájékoztatást Az Adatvédelmi és általános Szerződési Feltételek oldalon olvashat

9.2.8. Facebook cookie-k

A Szolgáltató honlapjába beágyazott Facebook "Login" alkalmazás használata előtt az érintettnek be kell jelentkeznie Facebook fiókjába. A bejelentkezés során a Facebook cookie.kat helyez az érintett számítógépére, amellyel kapcsolatos részletes tájékoztatást Az Adatvédelmi és általános Szerződési Feltételek oldalon olvashat.

A cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők.

9.3. Információ a cookie-k működéséről

Bizonyos sütik személyek azonosítására önmagukban nem alkalmasak, a Honlap szolgáltatásainak biztosításához szükségesek. A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de ön olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi honlapokon keresztül pedig ön további információkat szerezhet a sütik szerepéről:
http://www.nopara.org/nyitooldal http://www.youronlinechoices.com/hu

Az alábbi linken keresztül ön megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari) hogyan találja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer 11
Safari

9.4. Fórum regisztráció

A forum.tozsde.hu bizonyos szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. 

Adatkezelés célja: a szolgáltatás személyre szabása, a felhasználók azonosítása, megkülönböztetése.

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: becenév, jelszó, e-mail cím, weboldal, születésnap, ICQ szám, AIM becenév, Yahoo! azonosító, MSN azonosító, Skype név, IP cím, lakóhely, hobbi, foglalkozás, blog, Twitter profil URL, regisztráció időpontja, utolsó belépés időpontja, utolsó hozzászólás időpontja.

Adatok törlésének határideje: az utolsó belépéstől számított 5 év

A személyes adatok módosítására és törlésére a Profil módosítása menüben van lehetőség. 

10. Emailek küldése

Amennyiben a fórum bejegyzéseiről, adminisztrátori bejelentésekről email értesítőt szeretne kapni és hozzájárult, akkor önnek lehetősége van a Beállítások módosítása - üzenetek és értesítések menüben a pipák használatával erre a funkcióra leiratkozni/feliratkozni.. Ebben az esetben az email címét az automatikus fórum email értesítő kiküldése céljából is kezeljük.  Ha már nem szeretne automatikus email értesítőt kapni, jogosult hozzájárulását visszavonni a fent említett módon.

A forum.tozsde.hu Privát üzenetküldő Rendszer-t biztosít, amely lehetőséget ad a tagoknak hogy üzeneteket küldjenek egymásnak és fogadjanak privátban. Ha nem szeretne üzeneteket küldeni illetve fogadni, akkor a Beállítások módosítása - Privát üzenetküldés menüben a pipák használatával ezen funkciókat letilthatja/engedélyezheti.

11. A személyes adatok törlése

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben az info@forum.tozsde.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

12. Adatbiztonsági intézkedések 

A személyes adatokat Magyarország területén, az Inclust Systems Kft. őrzött szerverein tároljuk.

Név: Inclust Systems Kft.

Cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 I./2.

Elérhetőség: support@inclust.com

13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

14. Az érintetti jogok gyakorlása

Az általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint ön kérelmezheti tőlünk az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát. ön a kérelmét az info@forum.tozsde.hu e-mail címen vagy postai úton a 1 Winnall Valley Road, Winchester, United Kingdom, SO23 0LD címen keresztül juttathatja el részünkre.

Az ön kérelmének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatjuk az általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk önt. A tájékoztatást elektronikus úton adjuk meg az ön részére, kivéve, ha ön azt másként kéri.

Ha nem teszünk intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A fent nevezett érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

-észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
-megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Az általános Adatvédelmi Rendelet 19. cikke alapján, minden olyan címzettet tájékoztatunk az általunk kezelt adatokat érintő, az általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikk, 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ön kérésére tájékoztatjuk önt e címzettekről.

15. Az érintetti jogokról röviden

15.1. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés az ön hozzájárulásán alapul, ön jogosult a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az info@forum.tozsde.hu e-mail címen vagy postai úton a 1 Winnall Valley Road, Winchester, United Kingdom, SO23 0LD címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

15.2. Hozzáférési jog

ön jogosult arra, hogy kérésére tőlünk visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérésére az ön rendelkezésre bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatjuk az általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

15.3. Helyesbítéshez való jog

Az ön kérésére késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó, általunk kezelt pontatlan személyes adatait és ennek megtörténtéről írásban értesítjük önt.

15.4. A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Az általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben az ön kérésére, illetve az ott meghatározott egyes esetekben az ön külön kérése nélkül is, késedelem nélkül töröljük az ön általunk kezelt adatait.

A forum.tozsde.hu fórumban az ön által írott hozzászólásainak anonimizálásáról oly módon gondoskodunk, hogy a felhasználóneve - visszavonhatatlanul - átírásra kerül "törölt felhasználó" elnevezésre.

Ha ön az általunk nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor minden észszerűen elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk az ön adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy ön kérte az adatai törlését.

A törlési kérelem kézhezvételét követően gondoskodunk az adatkezelés megszüntetéséről - ezzel egyidejűleg az ön regisztrációjának törléséről - és töröljük az ön adatait a nyilvántartásunkból.

Az adatok módosítására vagy törlésére vonatkozó kérését az ön regisztrációjakor megadott adatoknak megfelelő sikeres azonosítása esetén teljesítjük.

15.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az ön kérésére az általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeljük az ön személyes adatait. Ha az adatkezelés az ön kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeljük.

15.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkével összhangban, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az ön kérésére az Adatkezelő az önre vonatkozó és korábban ön által a rendelkezésünkre bocsátott automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadjuk az ön részére, illetve ha az technikailag megvalósítható, az ön kérésére az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítjuk.

15.7. Tiltakozáshoz való jog

Ön az általunk jogos érdek alapján kezelt személyes adatai vonatkozásában jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon azok e célból történő kezelése ellen. Az ön tiltakozása esetén az önre vonatkozó személyes adatokat e célból a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

15.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az automatizált döntéshozatallal (ideértve a profilalkotást is) kapcsolatban az érintett az alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:

-jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve -joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené;
-jogosult emberi beavatkozást kérni email útján, az info@forum.tozsde.hu email címen keresztül;
-kifejtheti álláspontját, vagy kifogást nyújthat be a fenti elérhetőségen.
-Profilalkotásnak minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

16. Adatkezelő nyilatkozata

Az általunk kezelt személyes adatok védelmét az általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően biztosítjuk. Gondoskodunk az adatok biztonságáról (a Honlapot titkosított SSL kapcsolaton keresztül látogathatja), megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek - tekintettel különösen arra, hogy az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik -; illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag az arra jogosultak ismerhetik meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adjuk át.

Megteszünk minden tőlünk elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok ne sérüljenek, illetve ne semmisüljenek meg.

Working...
X